مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب
مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب

نمایشگاه تخصصی شهر آینده

اخیراً شهرها یکی از موضوعات کلیدی مورد توجه محققان دانشگاهی ، سیاست گذاران ، و دولت ها بوده است . در بسیاری از کشورها بخش مهمی از منابع عمومی و فعالیت های تحقیقاتی و بازرگانی در حال حاضر مستقیما در زمینه ابداعات در این حوزه می باشد . به گونه ای که محققان معتقدند که شهرها نقش حیاتی را به عنوان موتور رشد اقتصاد و فرصت های اشتغال و مکان اصلی شکل گیری ارتباطات ، خلاقیت و نوآوری و مرکز خدمات بازی می کنند . گزارش اخیر بانک جهانی نشان می دهد که بهبود افزایش رقابت بین شهرها می تواند به از بین رفتن فقر و ترویج رفاه برای همه شهروندان کره زمین کمک کند . کشورها با چالش های زیادی در زمینه رشد اقتصادی مواجهند و یکی از بهترین روش ها برای عبور از آن از طریق ابداعات بیشتر است. چالش های مختلف در سلامت ، امنیت ، انرژی ، محیط زیست ، نیازمند راه حل های ابداعی است . ایجاد پارک های علم و فناوری و شهرهای هوشمند در کشورها ابزار رایج برای تجدید حیات شهرها است . شهرها موتور رشد اقتصاد هستند و برآوردهای وزارت مسکن و شهرسازی نشان می دهد که درصد جمعیت شهرنشینی ایران به بیش از ۷۳ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین جهانی شهرنشینی ۶۰ درصد گزارش گردیده است.

بیشتر بخوانید